Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

Bộ môn có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực tổ chức, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của bộ môn.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác nhân sự, chương trình, kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

b) Phối hợp với Phòng đào tạo:

i. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy môn học GDTC theo từng học kỳ, năm học và từng giai đoạn; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trung tâm.

ii. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV theo quy định của Trung tâm.

iii. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, liên kết đào tạo, các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học được phân công.

iv. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn nâng cao trình độ phục vụ công tác quản lý và giảng dạy các môn học do Bộ môn phụ trách.

c) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức:

i. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân lực của của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

ii. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong bộ môn; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định.

iii. Thực hiện công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý của Bộ môn.

iv. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Bộ môn.

v. Giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

d) Phối hợp với Phòng thể thao:

i. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong ĐHQGHN tổ chức các hoạt động TDTT.

ii. Phân công cán bộ phụ trách các câu lạc bộ thể thao; huấn luyện các đội tuyển thể thao ĐHQGHN.

iii. Tổ chức các giải thể thao trong và ngoài ĐHQGHN.

đ) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong Trung tâm thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao./.