Thông báo tuyển chọn và thành lập Câu lạc bộ các môn Thể thao

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT&TT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:          / TB-TTGDTC&TT
Về việc tổ chức tuyển chọn và thành lập
 Câu lạc bộ các môn Thể thao
 
 
 Hà Nội, ngày 04   tháng 03  năm 2010

 
THÔNG BÁO
                                                 
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc Gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quy định về tổ chức hoạt động của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc ĐHQGHN;
- Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-TCCB ngày 04/05/2009 của Giám đốc ĐHQGHN về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao;
- Căn cứ số lượng đã đăng ký tham gia, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao xin thông báo về việc tổ chức tuyển chọn và thành lập Câu lạc bộ các môn Thể thao thuộc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội:
1. Mục đích:
- Tuyển chọn các Sinh viên, học sinh hiện đang học tập tại các đơn vị đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có năng khiếu TDTT và đã từng tham gia tập luyện, thi đấu tại địa phương hoặc các trung tâm TDTT để tham gia sinh hoạt, tập luyện tại Câu lạc bộ các môn Thể thao thuộc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phát triển phong trào TDTT thường xuyên trong Trường học góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Là cơ sở để Trung tâm phát hiện, phát triển, đầu tư các môn Thể thao mũi nhọn tham gia thi đấu tại các giải khu vực, ngành, toàn quốc và quốc tế.
2. Yêu cầu:
Các đồng chí giáo viên thuộc các chuyên nghành đã được đào tạo, tập trung thời gian và trí tuệ cùng nhau “xây dựng nội dung, test đánh giá, số lượng thành viên của mỗi môn, lịch tập luyện, chương trình huấn luyện của môn Thể thao thuộc chuyên nghành của mình”. (Hạn nộp chiều thứ 6 ngày 11/03/2011 để Ban Giám đốc thông qua).
Căn cứ số lượng sinh viên đã đăng ký Ban Giám đốc tạm thời phân công như sau:

TT
Môn TT
Nam
Nữ
Giáo viên
Số SV đăng ký
Ghi chú
1
Điền kinh
x
x
Nguyễn Anh Tuấn
64
 
2
Bóng chuyền
x
x
Nguyễn Thị Kim Chi
36
 
3
Bóng rổ
x
x
Lý Thị Ánh Tuyết
40
 
4
Cờ vua
x
x
Nguyễn Thị Huyền
54
 
5
x
x
Đặng Viết Giỏi
64
 
6
Bóng bàn
x
x
Nguyễn Huy Hoàng
28
 
7
Bóng đá nữ
 
x
Nguyễn Trần Hải
30
 
8
Bóng đá nam
x
 
Nguyễn Văn Tưởng
Trịnh Kiên
93
 
9
Cầu lông
x
x
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Thanh Huyền
146
 
10
Khiêu vũ
x
x
Nguyễn Quốc Dũng
73
 
 
 
 
 
 
Tổng: 628
 

 
- Đề nghị các đồng chí giáo viên đã được phân công nâng cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Trung tâm giao.
Đúng 7h30 ngày 12/03/2011 các đồng chí đã được phân công có mặt tại khu GDTC Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN để tiến hành kiểm tra và tuyển chọn.
 
                                                                       TM. GIÁM ĐỐC
                                                                         P.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                ( Đã ký)
-   Ban GĐ (để báo cáo);
-   QT mạng;
-   Các GV được phân công (để thực hiện);
-   P Đào tạo (để phối hợp);
-   Lưu.                                                                                          
                                                                                    ThS. Nguyễn Quốc Huy