Quyết định chuẩn y các chức danh Chi ủy Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020