Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao