ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH
Từ ngạch…………….lên ngạch………..
 
Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch
Đồng kính gửi: ............................................
 
Tên tôi là (chữ in hoa): ............................................................Nam (nữ):.................
Ngày tháng năm sinh: ...........................................................................................
Nơi ở hiện nay: ......................................................................................................
Đơn vị công tác (khoa, trường):..................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................................
Ngày tháng năm được tuyển vào biên chế:...........................................
Ngạch viên chức hiện nay:.........................mã số: ..................Thời gian xếp:........
Hệ số lương hiện hưởng:............................ngày tháng năm xếp:        /       /
Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ……..lên ngạch………tại công văn số             ngày          của………………và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch.
Tôi làm đơn này kính đề nghị…………………xem xét cho tôi được đăng ký dự kỳ thi nâng ngạch………….lên…………….năm 2010.
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
………, ngày… tháng… năm 2010
 
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm có:
1………………………………………..
2………………………………………..
3………………………………………..
4………………………………………..
5………………………………………..
6………………………………………..