Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và quản lý người học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

Phòng Đào tạo và quản lý người học có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực đào tạo; khoa học và công nghệ; hợp tác và phát triển; đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác đào tạo

i. Tổ chức, quản lý, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình Giáo dục thể chất (GDTC) cho bậc đại học và trung học phổ thông chuyên (THPTC) thuộc các trường đại học thành viên ĐHQGHN.

ii. Tổ chức tiếp nhận, giảng dạy môn học GDTC cho học sinh, sinh viên (HSSV) từ các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN; cấp chứng chỉ cho HSSV đã hoàn thành chương trình môn học.

iii. Tổ chức liên kết đào tạo cho HSSV của các đơn vị ngoài ĐHQGHN.

iv. Xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo từng  năm học.

v. Làm đầu mối xây dựng thời khoá biểu, lịch thi, lịch sử dụng sân bãi, giảng đường, thiết bị dạy học.

vi. Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của Trung tâm.

vii. Tổ chức đăng ký lớp môn học qua phần mềm quản lý đào tạo; lập danh sách thi, tổ chức thi kết thúc các môn học GDTC.

viii. Quản lý, cung cấp kết quả học tập của HSSV cho các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để các đơn vị làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp.

ix. Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong công tác đào tạo; xác nhận giờ dạy cho giảng viên của Trung tâm.

x. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

b) Công tác khoa học và công nghệ

i. Tổ chức, quản lý công tác biên soạn đề cương môn học, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDTC để nâng cao chất lượng đào tạo.

ii. Xây dựng kế hoạch và định hướng công tác nghiên cứu khoa học hàng năm, tổ chức quản lý và giám sát tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

iii. Tổ chức, quản lý công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công tác.

iv. Tổ chức, quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến công tác khoa học và công nghệ. 

v. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm.

vi. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

c) Công tác hợp tác và phát triển

i.  Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác phát triển của Trung tâm, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài, các tổ chức quốc tế. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trung tâm trong cộng đồng các trường đại học quốc tế.

ii. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và giảng viên, tranh thủ các nguồn tài trợ.

iii. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám đốc làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trung tâm với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.

iv. Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trung tâm đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của của

nước ngoài đến thăm và làm việc với Trung tâm.

v. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

d) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

i. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo.

ii. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của HSSV.

iii. Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm; bổ sung, hoàn thiện chuẩn đầu ra của các môn học.

iv. Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên trong Trung tâm về công tác đảm bảo chất lượng.

v. Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo.

vi. Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo của Trung tâm và các bộ phận.

vii. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

đ) Trưởng phòng Đào tạo và quản lý người học được thừa lệnh Giám đốc Trung tâm ký một số văn bản thuộc lĩnh phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao./.