Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

 Phòng Thể thao có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực hoạt động Thể dục Thể thao (TDTT) theo quy định của Trung tâm và của ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác phụ trách và quản lý câu lạc bộ

i. Tổ chức, quản lý và kiểm tra giám sát các các câu lạc bộ thể thao trực trong ĐHQGHN.

ii. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm chương trình đào tạo tài năng thể thao; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức biên soạn giáo án huấn luyện; tổ chức tuyển chọn, bổ sung nhân sự và chỉ đạo về chuyên môn đối với các Câu lạc bộ thể thao.

iii. Xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực TDTT; tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, cán bộ phụ trách, trọng tài, vận động viên trong các hoạt động TDTT.

iv. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

b) Công tác tổ chức giải

i. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các giải thể thao trong ĐHQGHN.

ii. Phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, các đơn vị trong Trung tâm tổ chức các giải thể thao trong và ngoài ĐHQGHN.

iii. Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN khi có yêu cầu.

iv. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

c) Công tác đội tuyển thể thao

 i. Xây dựng, tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao thành tích các môn thể thao trong ĐHQGHN.

ii. Phát hiện, bồi dưỡng và đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn để từ đó thành lập các đội tuyển thể thao ĐHQGHN tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực Hà Nội và toàn quốc.

iii. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

d) Công tác hoạt động giao lưu thể thao

i. Phối hợp với các liên đoàn thể thao Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ chuyên môn về TDTT; cử cán bộ của Trung tâm tham gia công tác điều hành tại các giải thể thao toàn quốc và quốc tế.

ii. Tổ chức các hoạt động thể thao với các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN nhân chào mừng các sự kiện và ngày lễ lớn trong năm.

iii. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm và lãnh đạo phòng giao.

đ) Trưởng phòng Thể thao được thừa lệnh Giám đốc Trung tâm ký một số văn bản thuộc lĩnh phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao./.