Thông báo của Công đoàn Trung tâm về việc Quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung