Các đơn vị thuộc Trung tâm tổng kết năm học 2016-2017

Thực hiện Hướng dẫn của ĐHQGHN và theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong Trung tâm, theo Lịch công tác trong tháng 6/2017, các đơn vị, tổ chức thuộc Trung tâm (sau đây gọi chung là đơn vị) đã tổ chức Tổng kết năm học 2016-2017.

Các đơn vị đã triển khai tổng kết năm học đảm bảo trang trọng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Báo cáo tổng kết của các đơn vị đã tập trung đánh giá chi tiết các công việc thực hiện trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra kế hoạch nhiệm vụ cho năm học mới.

Tại buổi tổng kết, các danh hiệu thi đua dành cho các đơn vị và cá nhân cũng được bình bầu.

Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức, đoàn viên cùng các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung tâm đã đánh giá chi tiết về những việc đã làm được và những mặt mạnh cần phát huy, làm nổi bật và hoàn thiện các bản báo cáo của đơn vị, góp phần vào báo cáo tổng kết chung sẽ được trình bày tại Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2016-2017 của Trung tâm sẽ được tổ chức trong tháng 8/2017.

Nhân dịp này, Bộ môn Các môn thể thao tập thể cũng tổ chức Seminar khoa học cấp bộ môn./.