Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017

Ngày 06/7/2017 tại Trung tâm, Hội đồng Khoa học nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài NCKH của các tác giả: Lê Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Huyền.

Đến dự buổi họp có các thành viên Hội đồng, là các giảng viên trongTrung tâm. Trung tâm cũng mời PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương đến từ Viện Khoa học Thể dục Thể thao, phản biện cho các đề tài.

Thực hiện từ tháng 6/2016, đề tài của ThS. GVC. Lê Thanh Thủy: “Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Thể dục cho học sinh THPT chuyên – ĐHQGHN” và của ThS. Nguyễn Thanh Huyền có tên: “Phát triển đội ngũ giảng viên ở Trung tâm GDTC&TT, ĐHQGHN theo cách tiếp cận phát triển nguồn nhân lực” có thời gian thực hiện là 12 tháng, đã được các tác giả chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. 

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và công tâm, Hội đồng đã đánh giá Đề tài NCKH của các tác giả có đóng góp những điểm mới cho công tác giảng dạy môn học GDTC và công tác phát triển nguồn nhân lực giảng viên ở Trung tâm; Hội đồng đánh giá đạt loại tốt và nghiệm thu thông qua các đề tài NCKH này./.

NTC_GDTC&TT