Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục

Ngày 28/3/2018 tại Viện Khoa học Thể dục Thể thao, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Nguyễn Thị Thư đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục cấp Viện.

Đây là vinh dự đối với không chỉ riêng Nghiên cứu sinh mà còn đối với cả Trung tâm khi trong cùng một ngày, có 02 cán bộ của Trung tâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Xin chúc mừng Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Thư./.

Ban Biên tập Website Trung tâm