Tổng kết năm học 2017-2018 các đơn vị thuộc Trung tâm

Thực hiện Hướng dẫn của ĐHQGHN và Quyết định số 138/QĐ-GDTC&TTngày 10/6/2016 của Giám đốc Trung tâm về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong Trung tâm, Các Bộ môn và Khối Hành chính (sau đây gọi là đơn vị) thuộc Trung tâm đã tổ chức Tổng kết năm học 2017-2018.

Các đơn vị đã triển khai tổng kết năm học đảm bảo trang trọng, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Báo cáo tổng kết của đơn vị đã tập trung đánh giá chi tiết các công việc thực hiện trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra kế hoạch nhiệm vụ cho năm học mới.

Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức cùng các chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung tâm đã đánh giá chi tiết về những việc đã làm được và những mặt mạnh cần phát huy, làm nổi bật và hoàn thiện các bản báo cáo của đơn vị, góp phần vào báo cáo tổng kết chung sẽ được trình bày tại Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết năm học 2017-2018 của Trung tâm sẽ được tổ chức trong tháng 8/2018.

Cũng tại buổi tổng kết, các danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 của tập thể và cá nhân đơn vị đã được bình bầu./.

* Một số hình ảnh:

NTC_GDTC&TT