Tổng quan

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1652/QĐ-TCCB ngày 04/5/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trung tâm được tổ chức theo mô hình đặc thù, tạo sự liên thông, liên kết trong việc quản lý, tổ chức thực hiện giảng dạy môn Giáo dục Thể chất và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho cán bộ, viên chức (CBVC), học sinh, sinh viên (HSSV) trong ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo khác trong khu vực.

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng

Giảng dạy môn Giáo dục Thể chất trong tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học, trung học phổ thông chuyên thuộc ĐHQGHN và các đơn vị khác theo yêu cầu và khả năng của Trung tâm; làm đầu mối tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu thể dục thể thao trong ĐHQGHN theo yêu cầu nhiệm vụ.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình môn Giáo dục Thể chất hàng năm và từng giai đoạn theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN và thống nhất với các thủ trưởng đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN, trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

1.2.2. Tiếp nhận HSSV từ các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN để tổ chức thực hiện chương trình môn Giáo dục Thể chất phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trung tâm đã được Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt.

1.2.3. Cấp chứng chỉ môn Giáo dục Thể chất cho HSSV đã hoàn thành chương trình môn học.

1.2.4. Tổ chức nghiên cứu khoa học (NCKH), biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục Thể chất để nâng cao chất lượng đào tạo và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu công tác.

1.2.5. Lập kế hoạch tổ chức các giải thể dục thể thao trong ĐHQGHN; thành lập và huấn luyện các đội tuyển của ĐHQGHN để tham gia các giải từ cấp thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo đến các giải Quốc gia.

1.2.6. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho CBVC, HSSV trong ĐHQGHN.

1.2.7. Tư vấn về chuyên môn cho các đơn vị trự c thuộc ĐHQGHN để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực Giáo dục Thể chất cho CBVC, HSSV khi có yêu cầu.

1.2.8. Quản lý, xây dựng, sửa chữa, cơ sở vật chất và mua mới trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy và phong trào thể dục thể thao của Trung tâm theo sự phân cấp của Giám đốc ĐHQGHN.

1.2.9. Xây dựng và quản lý các câu lạc bộ thể dục thể thao trực thuộc ĐHQGHN.

1.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1. Tổ chức bộ máy của Trung tâm

2.1.1. Ban Giám đốc Trung tâm gồm: Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

2.1.2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

2.1.3. Các phòng chức năng giúp việc cho Giám đốc:

a) Phòng Hành chính - Tổ chức.

b) Phòng Đào tạo và quản lý người học.

c) Phòng Thể thao.

2.1.4. Bộ môn trực thuộc:

a) Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân;

b) Bộ môn Các môn thể thao tập thể;

c) Bộ môn Thể dục.

2.1.5. Các Hội đồng tư vấn.

2.2. Đội ngũ cán bộ của Trung tâm

- Tổng số CBVC và người lao động tính đến 31/12/2017 là 34, trong đó gồm 25 cán bộ - giảng viên, 05 chuyên viên và nhân viên.

- Trình độ: có 02 TS, 19 ThS, 04 NCS, 01 học viên Cao học; 07 giảng viên chính.

1. Giám đốc Trung tâm được xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trên cơ sở số lượng chỉ tiêu nhân lực do ĐHQGHN phê duyệt và số lượng nhân lực do Trung tâm xác định trên cơ sở khối lượng công việc và nguồn thu bổ sung. 

2. Trung tâm thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBVC theo cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực phù hợp các quy định của ĐHQGHN và các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan. 

III. TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

3.1. Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc ĐHQGHN, có con dấu và tài khoản riêng, được quản lý độc lập và thực hiện theo Luật ngân sách Nhà nước.

3.2. Các nguồn tài chính của Trung tâm

- Kinh phí sự nghiệp do ĐHQGHN cấp.

- Nguồn thu từ học phí của HSSV.

- Nguồn thu từ các hoạt động liên kết đào tạo, NCKH.

- Nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn kinh phí khác.

Các nguồn kinh phí của Trung tâm được quản lý tập trung, thống nhất theo quy định của Bộ Tài chính và ĐHQGHN.

3.3. Cơ sở vật chất của Trung tâm

Hiện Trung tâm làm việc trên 02 địa điểm:

Văn phòng làm việc đặt tại Nhà Đa năng, Khu Liên hợp thể thao ĐHQGHN, 2 địa điểm giảng dạy là Khu Liên hợp thể thao ĐHQGHN và KTX Mễ Trì.

Trong tương lai Trung tâm sẽ chuyển về khu đô thị Láng Hoà lạc, và dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Theo quy hoạch chung của dự án thì khu Trung tâm GDTC có diện tích là 43,9 ha, được tổ chức như một tổ hợp hoàn chỉnh, đồng bộ với các công trình phục vụ cho nhu cầu của ĐHQGHN và dân cư khu vực, đấp ứng nhu cầu thi đấu Quốc gia và Quốc tế với các công trình chính như: Sân vận động trung tâm, tổ hợp nhà thi đấu thể thao, bể bơi, và các sân tập ngoài trời.

IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM

4.1. Trung tâm có quan hệ bình đẳng, mật thiết và hữu cơ với các đơn vị khác trong ĐHQGHN; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ cùng nhau thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng môn Giáo dục Thể chất, triển khai NCKH, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao góp phần thực hiện mục tiêu chung của  ĐHQGHN.

4.2. Trung tâm được hợp tác với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khác trong và ngoài ĐHQGHN về đào tạo, NCKH và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Giáo dục Thể chất, được quan hệ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài, ký kết các văn bản hợp tác, trao đổi khoa học và đào tạo phù hợp các quy định của Nhà nước và của ĐHQGHN./.