Thành lập các đơn vị chức năng, chuyên môn trực thuộc Trung tâm