Thông báo kỳ thi phụ môn học GDTC, HKI, 10-11

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁO DỤC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO
    Số:     /GDTC&TT-TB-ĐT
V/v: thông báo kỳ thi phụ môn học GDTC, HKI, 10-11                       
                         Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tổ chức kỳ thi phụ cho những sinh viên chưa tham gia thi cuối kỳ môn học Giáo dục Thể chất học kỳ I, năm học 2010-2011 có lý do chính đáng.
Thời gian: 14h, chiều thứ 7, ngày 26/2/2011.
Địa điểm: Khu GDTC, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội.
Khi đi thi đề nghị sinh viên nhớ đem thẻ sinh viên và đơn xin hoãn thi có xác nhận của giáo viên giảng dạy.
                                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC
                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Nơi nhận:
- Lưu: ĐT, HC-TC                                                
 
 
                                                                                                TS. Nguyễn Kim Quỳnh