thông báo lịch học GDTC HKII

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRUNG TÂM GIÁO DỤC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO
    Số:     /GDTC&TT-TB-ĐT
V/v: thông báo lịch học GDTC HKII  
                           
                         Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Kính gửi: Phòng Đào tạo các Trường đại học, các Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phòng Đào tạo Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) kính đề nghị phòng Đào tạo các Trường đại học, các Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thời gian giảng dạy môn học Giáo dục Thể chất học kỳ II, năm học 2010-2011 bắt đầu thực hiện từ thứ 2, ngày 14/2/2011. 
Kính đề nghị Quý phòng thông báo kịp thời tới sinh viên.
Xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                                       TL. GIÁM ĐỐC
                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: ĐT, HC-TC                                             
 
 
                                                                                                TS. Nguyễn Kim Quỳnh