Thời khóa biểu tuần 7 (7 -11/3/2011)

 

 
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC TRƯỜNG THUỘC ĐHQGHN NĂM HỌC 2010-2011. Tuần 7   Từ ngày 7 đ ến 11/3 năm 2011

THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
CA 1
GV
CA2
CA 1
GV
CA2
CA 1
GV
CA2
CA 1
GV
CA2
CA 1
GV
CA2
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
LỚP
BC 1 + BC 12
 
BC 3
BR 1 + BR 2
 
BR 3 + BR 4
 
 
BC 11+ BC 9
BR 11+ BR 12
 
BR 13 + BR 14
Võ 5
 
Võ 6
KVTT 1
 
KVTT 2
 
 
 
BR 5 + BR 6
 
BR 7
 
 
 
TD 13
 
TD 14
ĐK 1 + ĐK 6
 
ĐK 2
Võ 1
 
Võ 2
ĐK 9
 
ĐK 10
KVTT 7
 
KVTT 8
ĐK 17
 
ĐK 18
KV1
 
KV2
KVTT 3
 
KVTT 4
   TD3
 
    TD4
TD 9
 
TD 10
ĐK2
 
 
BR1
 
BR2
TD 5
 
TD 6
  
   
ĐK 13
 
ĐK 14
KV3
 
BC11
TD1
 
TD2
ĐK 5
 
ĐK 6
 
 
 
BC7
 
        BC8
Võ3
 
Võ4
 
 
 
 
 
BC2
 
 
 
 
 
BC10
BR13 + BR15
 
BR14 + BR16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KV4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5-E6.10. ĐK
 
E1-E2.10.BC
E17-18.09.Võ
 
R3+AR.10.Võ
C1-C2.09.BR
 
Cn.BR 2
R1-3.09.KV
 
F1-F2.09.KV
K1-2.10.ĐK
 
J1-3.10.ĐK
E7-E8.10. ĐK
 
E3-E4.10.BC
F5-6.10.BC
 
R1-2.10.BC
C3-C4.09.CL
 
QT19 QT20.CL
G1-3.09.KV
 
F3-F4.09.KV
J4-5.10.ĐK
 
Qtế K6+K7.BR
E13-E14.10. ĐK
 
E9-E10.10.BR
Luật A.09.BR
 
F1.2.3.10.BR
C5-C6.09.KV2
 
Cn.BC 1
J1.2.3.09.BR
 
F5-F6.09.BR
 
 
L.CL 8
E15-E16.10. ĐK
 
E11-E12.10.CL
Luật A.09.BR
 
KT.BR 17
C7-C8.09.BR
 
Cn.BĐ 3
J4-5.09. ĐK
 
CL 3
KT.BĐ 3
 
KT.BĐ 4
L.BR 23
 
Qtế K8.BR
 E19-20.21.10.CL
 
QT8 + QT10.BC
G1-3.10.BC
 
Cn.ĐK 3
K1-2.09.BR
 
CL 4
 
 
 
 
 
 
Cn.BĐ 1+ BĐ 2
 
QT9 + QT11.BĐ
 
 
 
 
 
Luật KD.09.BR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cn.ĐK 4
 
KT.CL 6
 
 
 
ĐH HOÀ BÌNH
 
 
ĐH HOÀ BÌNH
 
Chi +Tuyết
ĐH HOÀ BÌNH
 
LHiệp + Thư.BC
Cn.BC 2+ L.BĐ 7
 
QT12 +QT13.BC
ĐH HOÀ BÌNH
 
Giỏi + Kiên
BC 5
 
BC 7 + BC 8
Võ 3
 
Võ 4
BC13+ Lớp 2+2
 
BC 15 + BC 16
BC 17+ BC 18
 
BC 19+ CLC K55
 
 
 
 
 
 
KVTT 5
 
KVTT 6
 
 
 
 
 
   
 
 
 
TD 1 + TD 2
 
TD 3 + TD 4
TD 7 + TD 8
 
 
BR 9
 
BR 10
BR 16+ BR 15
 
    BR12+ BR11
 
 
 
ĐK 3
 
ĐK 4
ĐK 7
 
ĐK 8
ĐK 11
 
ĐK 12 + ĐK 9
TD 11 + TD 8
 
TD 12
 
 
 
BR6 + BR4
 
BR5
Võ1
 
Võ2
BR9
 
BR10
ĐK 15
 
ĐK 16
 
 
 
 
 
 
BR7
 
BR8
BC5
 
BC6
    ĐK4
 
      ĐK5
 
 
 
 
 
 
BC3
 
BC4
ĐK 8
 
 
 
 
     ĐK7
 
 
 
E11-12.09.BR
 
E5-E6.09.BR
KT.BC 21
 
E7-E8.09.BR
C5-6.10.BC
 
C1-2.10.BC
E15-16.09.BR
 
E19-20.09.BR2
 
 
 
E13-14.09.BĐ
 
E1-E3- E9.09.BĐ
CL 2
 
E25.09.KV
C7-8.10.BC
 
C3-4.10.BC
E17-18.09.BR
 
Cn.BR 3
 
 
 
 
 
Cn.ĐK 1
KT.BĐ 1
 
E2-E4.09.BĐ
KT.BR 19
 
KT.BR 20
Cn.BĐ 4
 
L.CL 7
 
 
 
E10.09.BC
 
Cn.ĐK 2
KT.BĐ 2
 
E23.09.BĐ
KT.TD 15
 
KT.TD 16
CLC(KT).BC
 
E21-22.09.KV
 
 
 
 
KT.Võ 7+ E24.09
 
KT.Võ 8
CL 1 +CLC Luật
 
Cn.CL 1
 
 
L.TD 18
KT.KVTT 9
 
KT.KVTT 10
 
 
 
L.Võ 9
 
L.Võ 10
LuậtB.09.BC
 
QT5 + QT6.BC
KT.CL 5
 
Cn.CL 2
 
 
 
 
 
 
QT1 + QT2.BC
 
QT3 + QT4.BC
LuậtB.09.BC
 
QT7 + QT17.BC
QT14+QT18.BR
 
QT15 +QT16.BR
 
 
 
 
 
 

Các lớp học trên sân KTX mễ trì in đậm là SVĐHKHHXNV,in không đâm là sv ĐHKHTN
Thời khóa biểu giảng dạy sinh viên học lại sẽ thông báo vào thứ 4 ngày 9/3/2011