Chức năng (ĐT)

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo và quản lý người học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

Xem chi tiết...