Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015Xem chi tiết...
Quyết định về việc thay đổi, bổ sung uỷ viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm học 2014-2015Xem chi tiết...
Hướng dẫn Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2014-2015Xem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chât và Thể thao về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm và Công nhận các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014Xem chi tiết...
Quyết định tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014Xem chi tiết...
Quyết định tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và danh hiệu thi đua cho các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN năm học 2013-2014Xem chi tiết...
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân năm học 2012-2013Xem chi tiết...
Quyết định của Giám đốc Trung tâm về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Thể dục Thể thao năm 2012Xem chi tiết...
Quyết định khen thưởng đội tuyển Bóng bàn ĐHQGHNXem chi tiết...
Quyết định khen thưởng các tập thể, các nhân Trung tâm GDTC&TT năm học 2011-2012Xem chi tiết...