Chức năng

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Lý luận và các môn thể thao cá nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

Bộ môn có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực tổ chức, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của bộ môn.

2. Nhiệm vụ

Xem chi tiết...