Chức năng

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-GDTC&TT ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao)

1. Chức năng

 Phòng Thể thao có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực hoạt động Thể dục Thể thao (TDTT) theo quy định của Trung tâm và của ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ

Xem chi tiết...